Wybierz kategorię

Wybierz producenta

Promocje

Otaguj @guiltfree.pl - odbierz rabat 8%

Regulamin w brzmieniu opublikowanym 5. grudnia 2017 r., ze zmianą zawartą w pkt. 7 Regulaminu wprowadzoną 1. grudnia 2019 r.

ZASADY AKCJI

1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Akcja prowadzony pod nazwą „Otaguj @guiltfree.pl - odbierz rabat 8%" zwany w dalszej części Regulaminu „Akcją”.

2. Organizatorem Akcji jest Guiltfree.pl Kornelia Warda-Poniecka, Płaczącej Wierzby 11, 05-503 Wola Gołkowska, NIP 951 218 87 96, zwana dalej Organizatorem

2. Uczestnictwo użytkownika w Akcji poprzez odpowiednie oznakowanie (otagowanie) oznacza, że akceptuje Regulamin Akcji i potwierdza jego znajomość. 

3. Opublikowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestników Akcji.

CZAS TRWANIA AKCJI

4. Akcja rozpoczyna się 5. grudnia 2017 i trwa do odwołania czasu trwania Akcji przez Organizatora

ZASADY PRZYZNAWANIA KODÓW RABATOWYCH

5. Zadanie Uczestnika polega na udostępnieniu na swoim profilu społecznościowym w serwisie Facebook lub Instagram dostępnego publicznie zdjęcia prezentującego część lub całość przesyłki z produktami lub samych produktów zamówionych przez tego Uczestnika w Guiltfree.pl oraz oznakowanie (otagowanie) w poście towarzyszącym zdjęciu poprzez dodanie elementu "@guiltfree.pl"

6. Uczestnicy, którzy w czasie trwania akcji otagują zdjęcia swoich zakupów w sposób opisany w pkt. 6 otrzymają indywidualny kod rabatowy upoważniający do jednorazowego rabatu 8% na kolejne zamówienie złożone w Guiltfree.pl. Termin ważności kodu rabatowego wynosi 3 miesiące od momentu jego wygenerowania. Kody rabatowe nie sumują się - składając jedno zamówienie można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego.

7. Indywidualny kod rabatowy zostanie przekazany Uczestnikowi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysłania przez niego wiadomości prywatnej do Organizatora z potwierdzeniem dokonania otagowania - do przekazania kodu rabatowego niezbędne jest uprzednie nawiązanie przez Uczestnika kontaktu z Organizatorem drogą wiadomości prywatnej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

8. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie

9. Akcja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

10. Kod rabatowy, o którym mowa w pkt. 6, może być wykorzystany jedynie do zakupów dokonanych przez klientów detalicznych, co nie narusza prawa klienta do żądania wystawienia faktury VAT dokumentującej dokonanie transakcji

11. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie prawdziwego profilu na portalu Instagram lub Facebook. Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu oraz możliwość odmowy przekazania kodu rabatowego, o którym mowa w pkt. 6, w sytuacji, gdy opublikowany wpis nie ma charakteru publicznego, jest opublikowany na profilu, którego autentyczność budzi wątpliwości, lub zawiera sformułowania obelżywe lub wyrażenia powszechnie uznawane za wulgarne.

12. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Akcją mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji.

14. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, powiązana lub administrowana przez portal Instagram ani Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Akcji. Wszelkie roszczenia związane z Akcją należy kierować wyłącznie do Organizatra.

15. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 14 od zaistnienia podstawy reklamacji.