Wybierz kategorię

Wybierz producenta

Promocje

ZASADY KONKURSU „POWRÓT DO FORMY Z GUILTFREE & LIGHT SUGAR”

 

1. Uczestnictwo użytkownika w konkursie poprzez zgłoszenie swojej odpowiedzi oznacza, że akceptuje Regulamin Konkursu i potwierdza jego znajomość.

2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą „POWRÓT DO FORMY Z GUILTFREE & LIGHT SUGAR”, zwany w dalszej części Regulaminu „Konkursem”.

3. Opublikowanie regulaminu na stronie internetowej Guiltfree.pl jest jednoznaczne z podaniem go do wiadomości uczestników Konkursu.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

4. Konkurs rozpoczyna się 6. września 2018r. i trwa do 9. września 2018r. do północy.

 

ZADANIE KONKURSOWE i NAGRODY

5. Zadanie konkursowe polega na napisaniu krótkiej wypowiedzi na temat tego w jaki sposób Ucztestnik Konkursu planuje wrócić do formy po wakacjach.

6. Spośród uczestników Konkursu przedstawiciele Guiltfree.pl wybiorą trzech autorów najciekawszych odpowiedzi, którym zostaną przyznane nagrody w formie zestawu czekolad Light Sugar o wartości 40PLN.

7. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wynik Konkursu.

8. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia konkursowego, a wprzypadku, gdy dokona ich więcej, pod uwagę będzie brane tylko najwcześniejsze zgłoszenie

9. Zgłoszenia konkursowe dokonane w innej formie niż na profilu FB Guiltfree.pl w szczególności zgłoszenia wysłane w formie prywatnych wiadomości, drogą e-mailową lub drogą pocztową, nie będą brane pod uwagę.

10. Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną podane w komentarzu do postu konkursowgo 10. września 2018r.

11. Warunkiem otrzymania nagrody przez nagrodzonego Uczestnika jest skontaktowanie się w ciągu 3 dni od publikacji informacji o wygranej z Guiltfree.pl przez wysłanie wiadomości na FB i podanie danych adresowych do doręczenia nagrody na terenie Polski: imię, nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym oraz numer telefonu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie kompletnych i prawidłowych danych, a w przypadku podania przez nagrodzonego Uczestnika nieprawidłowych danych adresowych uniemożliwiających przekazanie nagrody, pozostaje ona do dyspozycji Guiltfree.pl. W przypadku braku kontaktu nagrodzonego uczestnika w ciągu 3 dni od publikacji informacji o wygranej nagroda pozostaje do dyspozycji Guiltfree.pl.

12. Nagrody zostaną wysłane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kompletu danych adresowych nagrodzonego Uczestnika.

 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

13. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest właściciel sklepu Guiltfree.pl, Walden Farms K.Warda-Poniecka z siedzibą w Woli Gołkowskiej, NIP 9512188796, KRS 0000406193 zwana dalej Guiltfree.pl

14. Suma nagród w konkursie wynosi 180PLN (wartość produktów wraz z przesyłką)

15. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych(Dz. U. 2009, Nr 201, poz.1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie 16. Podanie danych, w tym danych osobowych, dla celów związanych z Konkursem jest dobrowolne, ale niezbędne wyłącznie do otrzymania nagrody w Konkursie. Guiltfree nie zbiera, nie przetwarza ani w żaden inny sposób nie wykorzystuje żadnych danych osobowych uczestników Konkursu na cele inne niż wysyłka nagrody w tym Konkursie.

17. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 16 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie.

18. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie prawdziwego profilu na portalu Facebook (Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych w profilu)

19. Guiltfree.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który postępuje niezgodnie z Regulaminem, regulaminem portalu Facebook, narusza przepisy prawa, postępuje w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub wobec którego zajdzie podejrzenie ingerowania w mechanizm Konkursu.

20. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.

21. Guiltfree.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

22. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany lub administrowany przez portal Instagram ani Facebook